ദിവാസ്വപ്നം

About me

Industry Transportation
Location Chicago, United States
Introduction ജനിച്ചത് പാലായില്‍. വളര്‍ന്നത് സംക്രാന്തിയില്‍. TVS Suzuki-യിലും ESPN STAR Sports-ലുമായി 6 വര്‍ഷം ഡെല്‍ഹിയില്‍. ഇപ്പോള്‍ കുടുംബമായി ചിക്കാഗോയില്‍.
Interests www.joelosteen.com, (http://www.stjudenovena.org/stjudeprayers.html)
Favorite Music Smooth Jazz, Country, few symphonies, some Arabian music.

You're going to the moon! What did you forget to pack?

My village !