അഞ്ചല്‍ക്കാരന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Location Abudhabi, Abudhabi, United Arab Emirates
Introduction ജയം കാംക്ഷിച്ച് തോല്‍‌വി സ്വന്തമാക്കുന്നവന്‍. പരാജയം പണം കൊടുത്ത് നേടുന്നവന്‍‍. അപചയത്തില്‍ അഹങ്കരിയ്ക്കുന്നവന്‍. വടി കൊടുത്ത് അടി ഇരന്ന് വാങ്ങുന്നവന്‍..